RORSCHACHOVA METODA

 

Tab

 

Vzdělávací kurzy

Počítačový program

Publikace

 

 

Rorschachova metoda patří mezi světově nejrozšířenější psychodiagnostické nástroje. V míře četnosti využívání mezi psychology tradičně atakuje první příčky seznamů užívaných psychodiagnostických metod. Výzkum aplikovaných psychodiagnostických metod mezi českými psychology (Svoboda a kol., 2004) ukázal, že v celkovém souboru českých psychologů se jedná o čtvrtou nejvíce využívanou metodu. V oblasti klinické psychologie skončila na druhém místě bezprostředně za Wechslerovými škálami inteligence. Opakovaná sonda na našem území v rámci studie EFPA (European Federation of Psychologists Associations), kterou realizoval Urbánek (2009), umístila ROR metodu dokonce na první příčku nejčastěji užívaných psychodiagnostických metod v ČR.

Rorschachova metoda je tradičně využívána jako percepčně kognitivní experiment, který přináší informace o charakteru lidského vnímání, chápání světa, neuropsychologických dispozicích daného jedince. V oblasti vývojové psychologie slouží k prozkoumání vývojových trendů, jejich odchylek, ukazatel celkové zralosti intelektových, emocionálních a sociálních dispozic dítěte. Z psychoanalytického hlediska je chápána jako metoda projektivní, jejímž prostřednictvím zjišťujeme intrapsychická konfliktová témata, charakter objektních vztahů, způsob testování reality, úroveň fungování ega. Psychometrická perspektiva chápání Rorschachovy metody k ní přistupuje jako k psychometrickému testu, jehož prostřednictvím diagnostikujeme zvládání stresové zátěže, vztah k druhým lidem, charakter sebepojetí, afektivní regulaci a kognitivní dispozice. Rorschachova metoda patří mezi komplexní psychologické testy.

Mezinárodní platformou komunikace mezi výzkumníky a praktiky je Exnerův Comprehensive system 4th edition, jehož psychometrické parametry odpovídají současným standardům pro psychologické testování.